Korzyści, bez których nie możesz się obejść

korzyści bez których nie możesz się obejść

Dzięki usługom Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla zyskujesz:

 • zaufanie, spokój i bezpieczeństwo,
 • optymalizację obciążeń podatkowych,
 • obniżenie kosztów działalności.

Źródła korzyści, jakie czerpiesz z usług Biura Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla, oparte są na dwóch solidnych podstawach:

 1. na konstrukcji zawodu doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego,
 2. na stosowaniu nowoczesnych rozwiązań łączących zalety księgowości tradycyjnej i księgowości online z szerokim zakresem świadczonych usług.

Kim jest doradca podatkowy?

Zawód doradcy podatkowego rozwija się w Polsce od ponad 15 lat, a jego funkcjonowanie zostało uregulowane w odrębnej ustawie. Na jej mocy doradcom podatkowym nadano status zawodu zaufania publicznego, zbliżony do tego, jakim cieszą się adwokaci, lekarze, czy architekci.

Celem przyjęcia takiego rozwiązania było zagwarantowanie obywatelom obrony i pomocy ze strony profesjonalnego i zaufanego doradcy w poruszaniu się w zawiłościach prawa podatkowego i księgowości.

Doradcom podatkowym przyznano szereg uprawnień dotyczących nie tylko udzielania porad i wyjaśnień w sprawach podatkowych, ale też prowadzenia wszelkich form księgowości (w tym ksiąg rachunkowych) oraz reprezentacji podatnika na wszystkich etapach postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych – od momentu wszczęcia kontroli po Naczelny Sąd Administracyjny włącznie.

Doradcy podatkowi, po złożeniu ślubowania, obowiązkowo przynależą do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonaniem przez nich swojego zawodu.

Jakie korzyści daje korzystanie z usług Doradcy?

Posiadanie tytułu doradcy podatkowego jest gwarancją:

 • profesjonalizmu i kompetencji – by zostać doradcą należy wykazać się odpowiednim wykształceniem i praktyką zawodową, a także zdać egzamin przed państwową komisją, na doradcę nałożony jest też ustawowy obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, z czego jest rozliczany przez Krajową Izbę dzięki systemowi punktów,
 • zaufania i etycznego działania – z mocy ustawy doradca posiada bezwzględny i nieograniczony w czasie obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się w trakcie świadczenia usług, ta oraz inne zasady wchodzą w skład etyki zawodowej doradców podatkowych, a ich naruszenie skutkuje odpowiedzialnością dyscyplinarną,
 • odpowiedzialności – każdy doradca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w toku wykonywania czynności doradcy podatkowego.

Dlaczego Biuro Doradcy Podatkowego Grzegorz Golla?

Odpowiedzi jest wiele, cześć z nich znajdziesz poniżej:

 • szeroki zakres usług w zakresie podatków, księgowości, kadr i płac, ZUS oraz dofinansowania działalności gwarantuje, że sprawy związane z działalnością firmy załatwisz w jednym miejscu, oszczędzając czas i pieniądze,
 • stały dostęp Klienta do danych księgowych dzięki przesyłaniu na bieżąco drogą elektroniczną ksiąg podatkowych w wersji elektronicznej, informacji o wysokości zaliczki na podatek, należnego podatku VAT, kwot wynagrodzeń i ZUS,
 • wyeliminowanie obowiązku wizyt w Biurze dzięki możliwość odbioru dokumentów bezpośrednio u klienta, dostarczania ich drogą elektroniczną lub pocztą,
 • możliwość szybkich konsultacji drogą telefoniczną lub poprzez e-mail i Skype,
 • przypomnienia SMS-em o upływie ważnych terminów, w tym o dacie i wysokości zapłaty podatków i składek ZUS wraz z podaniem numerów kont,
 • uwolnienie przedsiębiorcy od uciążliwej konieczności wizyt w urzędach oraz wsparcie w kontrolach, postępowaniach i audytach (w tym obecność w toku przesłuchania świadka lub strony),
 • obniżenie kosztów postępowań podatkowych wynikające z uprawnienia doradcy podatkowego do urzędowego uwierzytelniania pełnomocnictw i kopii dokumentów w tych postępowaniach (możliwość poświadczania kopii za zgodność z oryginałem bez obowiązku wizyt u notariusza i opłat za poświadczenia urzędowe),
 • korzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego przyspieszającego skuteczne działania i obniżającego koszty klienta.