Możliwości, z których możesz skorzystać

możliwości z których możesz skorzystać

Miliardy euro, które Polska otrzymała z budżetu UE na lata 2007-2013, zostały wydane nie tylko na infrastrukturę i rolnictwo. Skorzystało z nich również wielu przedsiębiorców inwestujących w powstanie lub rozwój swoich firm. Choć realizacja projektów finansowanych z tej puli powoli dobiega końca, przyznane Polsce 106 mld euro na lata 2014-2020 stawia przed polskimi firmami możliwości, jakich dotychczas nie miały.

Zarówno osoba otwierająca własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorca chcący poprawić swoją konkurencyjność na rynku może skorzystać z alternatywnych form finansowania w postaci dotacji lub pożyczek.

  • Dotacje

Finansowanie przedsięwzięcia poprzez dotację daje możliwość otrzymania pomocy bezzwrotnej. Należy jednak pamiętać, iż dotacja przyznawana jest najczęściej w formie refundacji kosztów. Oznacza to, że przedsiębiorca musi najpierw pokryć wydatki z własnych środków, a następnie może ubiegać się o ich zwrot. Ponadto proces ubiegania się o dotację wymaga dużego zaangażowania i cierpliwości. Tym niemniej korzyści z uzyskania dotacji znacznie przewyższają poniesione nakłady.

  • Pożyczki, mikropożyczki

W odróżnieniu od dotacji mikropożyczki podlegają zwrotowi. Wytyczne dotyczące ubiegania się o mikropożyczkę są różne w zależności od instytucji, która je udziela. Warunki ich udzielenia są z reguły znacznie korzystniejsze niż alternatywa oferowana przez banki.

Z JAKICH ŹRÓDEŁ MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

  • Programy Regionalne: Lubuski Regionalny Program Operacyjny

Jeśli jesteś mikro, małym, lub średnim przedsiębiorcą i masz pomysł na wprowadzenie innowacji, która zwiększy Twoją konkurencyjność na rynku, możesz skorzystać z dofinansowania Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach priorytetu 2. „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”.

Przykładowe typy projektów kwalifikujących się do wsparcia dotyczą: rozbudowy przedsiębiorstwa, rozszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa, wprowadzania na rynek nowych, dodatkowych lub zmodernizowanych produktów lub usług, inwestycji w produkty i procesy przyjazne dla środowiska, unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej (wysokość wsparcia wynosi maksymalnie 50% kosztów poniesionych na realizację projektu).

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Jeśli jesteś osobą lub podmiotem gospodarczym, chcącym rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą, której siedziba lub oddział znajdować się będzie lub znajduje na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich (w miejscowości do 5 tys. mieszkańców), możesz ubiegać się o środki unijne w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Pomoc udzielana jest z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, doradztwa lub usług informatycznych (wysokość wsparcia wynosi 50% kosztów poniesionych na realizację projektu i może wynosić nawet 300 tys. zł).

  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Jeśli jesteś rolnikiem, małżonkiem rolnika lub domownikiem, możesz ubiegać się o środki w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Działanie to powstało, by pomóc rolnikom w rozwijaniu form działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Do kosztów kwalifikowalnych operacji należą m.in. budowa, przebudowa lub remont, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, zakupu sprzętu komputerowego
i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej (poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji).

  • Program Rozwoju Obszarów wiejskich: Małe Projekty

Jeśli działasz w stowarzyszeniu lub prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś osobą fizyczną nieprowadzącą działalności, możesz starać się
o dofinansowanie w ramach tzw. Małych Projektów.
Katalog przedsięwzięć, dla których można się starać o dofinasowanie w ramach tego działania jest bardzo szeroki i dotyczy m.in. realizacji programów edukacji kulturalnej, wspierania działalności zespołów artystycznych i twórców lokalnych, szkolenia animatorów kultury, tworzenia szlaków turystycznych, tworzenia ośrodków zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców: place zabaw, tereny rekreacyjne, boiska i wiele, wiele innych. Pełen wachlarz przedsięwzięć do realizacji obejmuje organizacje pozarządowe. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności katalog ten jest nieco ograniczony (poziom dofinansowania w ramach Małych Projektów wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, nie więcej niż 50 000,00 zł).

  • Program Operacyjny Ryby

Nie tylko rybacy mogą sięgać po pieniądze w ramach ww. Programu. Jest on również skierowany do innych Beneficjentów, tj. mikroprzedsiębiorcy czy stowarzyszenia.

NIE TYLKO FUNDUSZE UE

Oprócz wsparcia pochodzącego z funduszy UE, istnieje również możliwość ubiegania się o pomoc z innych źródeł. W szczególności środkami na ten cel dysponują Urzędy Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz liczne fundacje np. Polsko-Amerykańska Fundacja „Działaj Lokalnie” czy Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.